середа, 3 жовтня 2018 р.

ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці


Відомості про роботодавця    Підвисоцьке навчально-виховне об’єднання_____ Новоархангельської районної ради  Кіровоградської області_____________________
                                                                                                 (для юридичної особи: найменування юридичної особи,


26122 с.Підвисоке Новоархангельського району Кіровоградської області, вул. Миру, 13, код ЄДРПОУ 40781161; директор Гаврилюк Сергій Петрович; ________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
(05255) 43-1-37      е-mail:  pidvysoke@i.ua___________________________________________  
телефаксу, адреса електронної пошти
_________________________________________________________________________
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,
_________________________________________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
_________________________________________________________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
с.Підвисоке Новоархангельського району Кіровоградської області вул.Миру, буд.13, 26122
с.Підвисоке Новоархангельського району Кіровоградської області вул.Миру, буд.34, 26122
с.Копенкувате Новоархангельського району Кіровоградської області вул.Шкільна, буд.1 26123;
с.Покотилове Новоархангельського району Кіровоградської області вул. Шкільна, буд.6, 2613;
с.Тернівка Новоархангельського району Кіровоградської області вул.Сонячна, буд.4, 26131
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
_________________________________________________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ________________________немає в наявності_____________________________
                                                      (найменування страхової компанії,
_________________________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці ___________
____________________________не проводився_________________________________
(дата проведення аудиту)
Я,  Гаврилюк Сергій Петрович __________________________________________
 (прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
_________________________________________________________________________,
або фізичної особи — підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра___________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

_________________________________________________________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
_________________________________________________________________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
26 (завідувач господарством, прибиральники службових приміщень, підсобні працівники, робітники з комплексного обслуговування, ремонту будівель, споруд та обладнання)______ відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
_________________________________11
______________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
Відповідальні за охорону праці: Ткачук Микола Григорович, Сергієнко Валентина Володимирівна. Поліщук Віталій Володимирович, Стеценко Олена Леонідівна, Настенко Марія Михайлівна (наказ від 28.08.2017р. №160), які у встановленому порядку пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці у відділі освіти, молоді та спорту Новоархангельської РДА, про що отримали посвідчення (протоколи засідань комісії з перевірки знань від 05.05.2017, №№№1,2,3)
Відповідальний за дотримання вимог з охорони праці під час заявлених робіт підвищеної небезпеки Ткачук Микола Григорович, (посвідчення №1662.1-01 від 07.03.2018р. про навчання і перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол ПП «Кіровоградський регіональний учбовий центр»  від 07.03.2018 р. №1642) _____________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наявна  Служба охорони праці (наказ від 01.09.2016 р.№ 6/2)____________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Введено в дію інструкції з охорони праці, (накази про затвердження та перегляд інструкцій від 03.01.2017р.№2, від 09.01.2018 р.№11, від 06.06.2018 №117), в тому числі інструкції з охорони праці під час робіт на висоті:_________________________

1
Інструкція з охорони праці для виконання  малярних робіт
2-3-3
2
Інструкція з охорони праці при проведенні поточних ремонтних робіт
2-3-4
3
Інструкція з охорони праці під час побілки стін та стель з використанням ручного інструменту
2-3-5
4
Інструкція з охорони праці для виконання  робіт на висоті 
2-3-16
5
Інструкція з охорони праці під час миття вікон і плафонів 
2-3-18
6
Інструкція з охорони праці для виконання  робіт на висоті 
із застосуванням електрифікованого інструменту
2-4-1
7
Інструкція з охорони праці для виконання  робіт на висоті 
із застосуванням слюсарно-монтажного інструменту
2-4-2
8
Інструкція з охорони праці для виконання  робіт на висоті 
із застосуванням пневматичного інструменту
2-4-3
9

Інструкція з охорони праці для виконання  робіт на висоті 
із застосуванням кігтів і лазів монтерських
2-4-4
10
Інструкція з охорони праці для установлення дерев’яних конструкцій, виконання теслярських і столярних робіт, 
що проводяться на висоті
2-4-5
11
Інструкція з охорони праці для виконання робіт на даху споруд
2-4-6
12
Інструкція з охорони праці для виконання  робіт на висоті 
з монтажу або демонтажу стальних, залізобетонних 
та збірних конструкцій
2-4-7
13
Інструкція з охорони праці для проведення скляних та опоряджувальних робіт на висоті
2-4-8
14
Інструкція з охорони праці для проведення на висоті бетонних робіт
2-4-9
15
Інструкція з охорони праці для проведення кам’яних робіт на висоті
2-4-10
16
Інструкція з охорони праці для проведення робіт з очищення шибок споруд і світлових ліхтарів
2-4-11
17
Інструкція з охорони праці для виконання  робіт на димових трубах
2-4-12
18
Інструкція з охорони праці для виконання  робіт з риштувань та помостів
14-13-ОП
З працівниками, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, проведено спеціальне навчання і перевірку знань з охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол ПП «Кіровоградський регіональний учбовий центр» від 07.03.2018 р. №1642)_________________________________________________________________________
Працівники, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, у встановлені терміни проходять вступний, первинний, повторні інструктажі під підпис і отримують допуск до роботи з реєстрацією в журналах встановленого зразка________________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Наявні паспорти та інша експлуатаційна документація на устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення на виробничих дільницях
Працівники, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки,  частково забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту, згідно з Нормами видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту відповідно до чинних нормативних актів______________________________________________________________________       Наявна нормативно-технічна та організаційна документацієя з питань охорони праці у межах своєї галузі діяльності_____________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

______________________
(підпис)
_____С.П.Гаврилюк________________
(ініціали та прізвище)
08 червня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 22 червня 2018 р. №232.


_________
Примітки:
          1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
           2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні

Немає коментарів:

Рекомендована публікація

Обережно! Скресає лід на річці!

Шановні учні та батьки! У зв'язку з потеплінням на річках нашої місцевості починає підтавати лід. Тому, якщо в морозні дні ви переходили...